Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng
  
Cập nhật:18/01/2020 9:36:05 SA

Thực hiện Công văn số 80/TTCP-C.VI  ngày 14/01/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng; ngày 18 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ban hành Công văn số 454 /UBND-TTr yêu cầu UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các Công ty TNHH nhà nước  một thành viên và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng; báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) kết quả thực hiện trước ngày 30/01/2020. Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp và tham mưu báo cáo theo nội dung, yêu cầu tại Công văn của Thanh tra Chính phủ nêu trên; báo cáo UBND tỉnh kết quả tham mưu trước ngày 31/01/2020./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối