Thực hiện hiệu quả "Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020"
  
Cập nhật:14/02/2020 1:52:27 CH

Ngày 12/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2020. Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016 - ­2020 và Kế hoạch số 55/KH-UBND  ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch đặt ra là phấn đấu 100% cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn về nghiệp vụ trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật; 100% các trường hợp là người bị mua bán trở về đã được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xác định được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước khi có yêu cầu.

Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch, gồm:

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là những người có nguy cơ cao bị mua bán; phối hợp hoạt động tuyên truyền phòng chống mua bán người với phòng chống mại dâm nhằm thay đổi hành vi tại cộng đồng. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

- Thực hiện hiệu quả chính sách của Nhà nước trong việc tiếp nhận, cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân như: Hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ giúp pháp lý miễn phí, chuyển tuyến an toàn ...  để cho nạn nhân ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững; kết nối thông tin với các địa phương trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân. Đồng thời thống kê, cập nhật danh sách và lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán trở về để tư vấn, xác định nhu cầu, trình độ, hoàn cảnh gia đình để có kế hoạch trợ giúp thích hợp....        

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối