Thực hiện các giải pháp nhằm phát triển rừng bền vững
  
Cập nhật:22/02/2021 11:14:00 SA

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới, ngày 20/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1424/UBND-NN, theo đó yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát hiện trạng, đánh giá hiệu quả, từ đó đề xuất điều chỉnh phân loại 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, hướng tới phát triển rừng bền vững. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2021.

Khẩn trương rà soát, nghiên cứu xây dựng Đề án hưởng ứng trồng 01 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó lưu ý đề xuất khối lượng công việc cụ thể, vị trí trồng, nguồn giống, nguồn vốn và phương thức thực hiện. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2021.

Rà soát, đánh giá cụ thể công tác trồng rừng thay thế trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trồng rừng thay thế; xây dựng cụ thể kế hoạch trồng rừng thay thế cho giai đoạn 2021-2025 (địa điểm trồng, giống, loại cây trồng,...). Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2021.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển giống cây bản địa trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác phát triển rừng và trồng rừng thay thế. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu xây dựng Đề án khoanh nuôi, tái sinh, nuôi dưỡng, trồng bổ sung tại các diện tích rừng có tiềm năng để phát triển hệ sinh thái rừng thuận theo diễn thế tự nhiên vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm nguồn lực. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

Đánh giá vai trò quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ và phát triển rừng đối với các Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ, các Khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bản tỉnh; đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước tại các đơn vị này; phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh rà soát, nghiên cứu việc sử dụng kinh phí từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng để trồng mới rừng trên khu vực quản lý, xây dựng các vườn ươm giống cây bản địa,... đảm bảo theo đúng quy định.

Liên quan đến nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động hướng dẫn, tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục theo đúng quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối