Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
  
Cập nhật:22/02/2020 8:09:26 SA

Ngày 21/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nội dung sau:

- Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, đặc biệt là nhân kỷ niệm ngày “Quốc tế Hạnh phúc 20/3”, ngày “Gia đình Việt Nam 28/6” và ngày “Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11”.

- Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình; Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đời sống gia đình.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình. Ưu tiên nguồn lực và các hoạt động vùng nông thôn, vùng khó khăn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động tham gia học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể, dòng họ, cá nhân vào việc hỗ trợ nguồn lực để giáo dục đời sống gia đình.

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa.

- Tăng cường công tác phối hợp, nghiên cứu và hợp tác quốc tế giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương và các tổ chức, quốc gia trên thế giới về công tác giáo dục đời sống gia đình.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về công tác gia đình nói chung và giáo dục đời sống gia đình nói riêng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối