Thừa Thiên Huế: tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
  
Cập nhật:28/11/2019 9:52:43 SA

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, góp phần quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngày 28/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,  thành phố Huế tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường phổ biến nội dung, quán triệt thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện nghiêm quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định, tiêu chuẩn, định mức khi: giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản công, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các loại tài sản công; xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo đúng các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của trung ương và của tỉnh.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. Việc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công phải được thảo luận rộng rãi, dân chủ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; sau khi ban hành phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản công có trách nhiệm công khai tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo đúng nội dung và hình thức công khai được quy định tại mục 2 Chương XIV Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp vào mục đích cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho cá nhân, đơn vị khác, sử dụng sai mục đích,… khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền

Thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy; Đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công,… theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLGCS ngày 02/8/2018 về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu lập dự toán, đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường công tác giám sát của cộng đồng. 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp với Sở Tài chính để được hướng dẫn, xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết./.www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối