Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030
  
Cập nhật:09/06/2022 8:55:44 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 phê duyệt thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030 (Văn phòng điều phối Chương trình phát triển vùng Dân tộc thiểu số).

Văn phòng điều phối Chương trình phát triển vùng Dân tộc thiểu số là tổ chức giúp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025.

Văn phòng điều phối Chương trình phát triển vùng Dân tộc thiểu số đặt tại Ban Dân tộc tỉnh; được sử dụng con dấu của Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện nhiệm vụ; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng điều phối Chương trình phát triển vùng Dân tộc thiểu số có Chánh Văn phòng, hai Phó Chánh Văn phòng và các thành viên. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình phát triển vùng Dân tộc thiểu số. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối