Thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:20/01/2020 10:49:05 SA

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-UBND phê duyệt thành lập Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2020.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng  theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm có chức năng tổ chức và tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, các triển lãm, trưng bày về văn hóa nghệ thuật; tổ chức và tham gia bồi dưỡng năng khiếu, hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa, tuyên truyền cổ động và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Tổ chức các hoạt động phát hành phim, phổ biến phim, các hoạt động dịch vụ và giải trí điện ảnh, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm bao gồm: Phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Nghệ thuật quần chúng; Phòng Tuyên truyền, Cổ động, Triển lãm; Phòng Phát hành, phổ biến phim. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Đội Chiếu phim lưu động; Trung tâm Văn hóa Huyền Trân; Rạp Chiếu phim Đông Ba; Rạp Chiếu phim Hoàn Mỹ.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối