Thành lập Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
  
Cập nhật:13/06/2022 2:45:35 CH

Ngày 11/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt thành lập Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Trung tâm Lưu trữ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh, tổ chức thực hiện các hoạt động lưu trữ, dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cùng ngày, UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định số 1395/QĐ-UBND về việc giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ, chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ về Sở Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối