Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:22/07/2022 1:51:23 CH

Ngày 21/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1711/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban thường trực: Ông Đặng Phước Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Các Phó Trưởng ban: Ông Nguyn Quang Cường, Phó Giám đốc S Kế hoch và Đầu tư; Ông Nguyn Quc Cường, Phó Giám đốc S Tài chính và 25 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo thống nhất, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu Trưởng ban Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo trên cơ sở lựa chọn các chuyên gia kỹ thuật từ các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối