Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
  
Cập nhật:28/07/2021 4:34:33 CH

Trong bối cảnh chịu tác động, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhằm phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; UBND tỉnh đã có Công văn số 6543/UBND-XD chỉ đạo việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, theo đó UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành, địa phương quán triệt, triển khai quyết liệt, nghiêm túc nội dung Chỉ thị nêu trên, với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Tập trung phòng, chống và kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân, tranh thủ nắm bắt những thời cơ mới nhằm sớm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra”.

2.  Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương đánh giá đầy đủ tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với các ngành, lĩnh vực; xác định những thời cơ mới, động lực mới cho tăng trưởng, làm cơ sở xây dựng các kịch bản tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính: Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; Hỗ trợ khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; Quảng bá và kích cầu du lịch; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Giám sát, đánh giá đầu tư, cập nhật báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng.

- Chủ động rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể phù hợp với tình hình mới.

- Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các giải pháp hoàn thiện, tháo gỡ vướng mắc liên quan các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng,…Tập trung các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân và khu vực FDI.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách trung ương; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các dự án ODA; phối hợp các cơ quan, địa phương rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong thủ tục đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư,…; thường xuyên rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm, có kế hoạch vốn lớn. Bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021; trong đó phấn đấu đến hết Quý III năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 767/QĐ-UBND, ngày 08/4/2021 về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. Đẩy mạnh chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp.

3. Sở Tài chính:

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo hoàn thành và phấn đấu vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021. Chủ động xây dựng các kịch bản thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19. Tăng cường công tác điều hành thu chi ngân sách.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Công văn số 6299/BTC-NSNN, ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP, ngày 08/6/2021 của Chính phủ, trong đó: rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết; tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát, học tập ở trong nước và nước ngoài; đảm bảo ngân sách dự phòng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ có tính cấp bách không thể trì hoãn phát sinh đột xuất.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về tài sản công, nhất là đất đai, trụ sở,...; rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; cơ sở nhà, đất là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể và cá nhân vi phạm pháp luật.

 4. Sở Y tế tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động các phương án, kịch bản để đối phó với mọi tình huống; không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng, các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vắc - xin cho các đối tượng ưu tiên theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; đồng thời, ưu tiên tiêm vắc - xin cho người lao động tại các KCN, cơ sở sản xuất kinh doanh.

5. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan giám sát việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế; chủ động phối hợp tổ chức các giải pháp đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế.

- Chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng trong nước; phối hợp, tổ chức tốt việc đưa hàng hoá, dịch vụ đến các khu dân cư, khu công nghiệp, các địa bàn nông thôn, miền núi,…khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển mạnh thương mại điện tử,…

- Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Phối hợp Cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh.

6. Sở Du lịch:

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch; nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị tác động, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

- Chủ động xây dựng các kịch bản và chuẩn bị chu đáo điều kiện để triển khai ngay các gói kích cầu du lịch nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế ngay sau khi kiểm soát được tình hình đại dịch Covid-19 và được phép mở cửa đón khách du lịch trở lại.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, không để xảy ra dịch bệnh, bùng phát, lây lan trong Khu kinh tế, các Khu công nghiệp làm gián đoạn sản xuất, nhất là đối với các doanh nghiệp đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2021; kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết, xây dựng các phương án để sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão sắp đến.

- Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo lưu thông hàng hóa, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông sản đối với các nước đã cơ bản kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản ở thị trường trong nước, hạn chế và khắc phục tình trạng giải cứu nông sản.

9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đánh giá tình hình sử dụng lao động tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại lao động thích ứng bối cảnh hậu Covid-19 và đáp ứng yêu cầu lao động phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện hiệu quả gói chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh gói chính sách hỗ trợ của tỉnh.

10. Các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả, minh bạch các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, nhất là chính sách miễn, giảm, giản thuế, phí, lãi suất ngân hàng, tiếp cận đất đai, thủ tục hải quan, hỗ trợ tiếp cận thị trường,…để giúp doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua thời kỳ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về tài sản công, nhất là đất đai, trụ sở, rừng, tài nguyên, khoáng sản,...

- Xem xét có chính sách hỗ trợ, miễn giảm tiền sử dụng mặt bằng, dịch vụ, khuyến khích phục hồi hoạt động kinh doanh đối với các hộ tiểu thương tại các chợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

- Tập trung công tác đảm bảo phòng, chống cháy nổ tại các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp,…

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các địa phương tăng cường tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ và địa phương để doanh nghiệp và người lao động yên tâm, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

12. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung yêu cầu nêu trên; giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, tạo thuận lợi và luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay; đồng thời, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, lấy kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối