Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
  
Cập nhật:16/08/2019 10:52:32 SA

Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2019 nhằm xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu của Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Theo đó, giao Sở Tư pháp chủ trì với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu về thể chế để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan rà soát các yêu cầu về kỹ thuật, nội dung của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh bảo đảm theo yêu cầu của Đề án

Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo bàn về việc xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và bổ sung chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả rà soát, hội thảo, triển khai phương án xây dựng, thiết kế Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, nội dung theo Đề án, Sở Tư pháp cùng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng nội dung chi tiết về kỹ thuật, nội dung của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối