Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:12/08/2019 3:22:28 CH

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 12/8/2019 về việc  "Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 – 2025” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kế hoạch nhằm xây dựng và phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng DTTS với các địa bàn trong tỉnh, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai 03 nội dung chính sau:

-Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

-Phát triển nguồn nhân lực CNTT

-Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT

UBND tỉnh yêu cầu: Ban Dân tộc. Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có đồng bào DTTS, Các sở, ngành liên quan căn cứ theo Kế hoạch và chức năng nhiệm vụ của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện

.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối