Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực dân cư, đô thị
  
Cập nhật:22/08/2019 1:39:51 CH

Để chấn chỉnh tình trạng gây tiếng ồn vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi trong khu vực dân cư, đô thị, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, gây bức xúc trong dư luận, đồng thời đảm bảo chất lượng môi trường cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6048 /UBND-VH ngày 22/8/2019 về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực dân cư, đô thị

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Nội vụ; Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/02/2019 và Công văn số 3276/UBND-VH ngày 28/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh; đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14/02/2019 và Công văn số 3276/UBND-VH ngày 28/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua.

3. Tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm (nếu có) trong việc chậm trễ triển khai./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối