Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ Người tiêu dùng
  
Cập nhật:13/08/2019 10:54:49 SA

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ Người tiêu dùng.

Kế hoạch nhằm nhận thức đúng, đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác Bảo vệ người tiêu dùng đối với các cấp chính quyền, đội ngũ công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư; đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác Bảo vệ người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong công tác xử lý các kiến nghị của người tiêu dùng; khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng tham gia các hoạt động nhằm Bảo vệ người tiêu dùng...

Theo đó, Kế hoạch bao gồm những nội dung chính sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác Bảo vệ người tiêu dùng.

- Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác Bảo vệ người tiêu dùng; Tổ chức khen thưởng tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối