Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
  
Cập nhật:23/05/2022 2:07:05 CH

Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; ngày 19/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5064/UBND-XH, theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

Tiếp tục quán triệt và nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết 09 NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 66 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới gắn với phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên CCB các cấp trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên đối với công tác Cựu chiến binh và hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy vai trò của hội viên Cựu chiến binh các cấp tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chú trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động Hội; chỉ đạo phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến Cựu chiến binh. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội; lựa chọn, bố trí những người có uy tín, nhiệt tình và tâm huyết tham gia công tác Hội; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với hội Cựu chiến binh cùng cấp trong việc triển khai thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương Cựu chiến binh điển hình tiên tiến và tổ chức hội Cựu chiến binh hoạt động tốt, góp phần nâng cao chất lượng công tác CCB trong tỉnh; động viên các thế hệ Cựu chiến binh tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan chủ động làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh nghiên cứu, thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo qui định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối