Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:14/12/2019 1:40:34 CH

Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 127-KH/TU ngày 8/10/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch triển khai một số nội dung sau:

1. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại cơ quan, đơn vị, được giao phụ trách. Hằng năm, phải có chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh; kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật phòng, chống ma túy; khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội về tác hại ma tuý nhất là ma túy tổng hợp, các chất hướng ma túy mới; thủ đoạn tội phạm ma túy; tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma tuý, các chủ trương chính sách của pháp luật về công tác cai nghiện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng đồng và nêu cao tinh thần trách nhiệm các cấp, các ngành, huy động sự tham gia các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào công tác phòng, chống ma tuý, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục người vi phạm pháp luật về ma tuý tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm tăng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng công tác này, chú trọng việc phát huy thế mạnh của mạng internet, các trang mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy’’ gắn với cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố không có ma túy. Thường xuyên đánh giá hiệu quả các mô hình phòng, chống ma túy để củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình, cách làm hay....

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối