Tăng cường công tác quản lý và sử dụng con dấu
  
Cập nhật:13/12/2019 1:57:14 CH

Thực hiện Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và các văn bản hướng dẫn thi hành, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng con dấu của một số cơ quan, tổ chức như không phân công trách nhiệm cụ thể cho người được giao bảo quản con dấu, đóng dấu khống chỉ vào các giấy tờ khi chưa có chữ ký của lãnh đạo cơ quan, tổ chức; tự ý mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị khi chưa có ý kiến của người có thẩm quyền; cá biệt có trường hợp sơ hở để mất con dấu tại cơ quan, tổ chức; một số đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý con dấu để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ngày 13 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ban hành Công văn số 9542 /UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý và sử dụng con dấu; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu phải ban hành quy định về quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định về quản lý và sử dụng con dấu cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nắm nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc.

2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức do mình phụ trách nhằm phát hiện những sơ hở thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, xử lý không để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan chuyên môn được phép sử dụng con dấu thứ 2 để thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ được dùng con dấu thứ 2 để phục vụ triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố Huế, tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích khác.

4. Giao Công an tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu cho các cơ quan, tổ chức nắm thực hiện nghiêm túc. Tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện đối tượng xấu lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, sử dụng con dấu để hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác để ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký mẫu con dấu, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc quản lý, sử dụng con dấu đối với các cơ quan, tổ chức có sử dụng con dấu theo quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối