Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đối với tổ chức, dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:16/08/2019 10:00:21 SA

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có vi phạm pháp luật đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng, các tổ chức đang sử dụng đất nhưng chưa đăng ký đất đai và lập thủ tục để giao đất, cho thuê đất theo quy định; trong đó, có nhiều dự án đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, do các địa phương và cơ quan thuế phát hiện báo cáo... Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với các tổ chức, dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5893/UBND-ĐC ngày 16/8/2019 yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc rà soát, đánh giá việc chấp hành ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và việc chủ động xử lý, tham mưu, đề xuất xử lý trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, chấp hành pháp luật đất đai nhằm pháp huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại của ngành; đồng thời có giải pháp quản lý tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, chống thất thu ngân sách nhà nước về nghĩa vụ tài chính, tiền thuê đất; công khai minh bạch đất đai để kêu gọi đầu tư và công khai các vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu đất đai nhằm phát huy hiệu quả cơ sở dữ liệu của ngành và hiệu quả ngân sách nhà nước đã đầu tư; đồng thời vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính để phản ánh đúng thực trạng sử dụng đất nhằm tránh cơ sở dữ liệu địa chính lạc hậu.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát việc khai thác cơ sở dữ liệu địa chính đối với việc quản lý, sử dụng đất của tổ chức (giao đất, cho thuê đất…) và công khai việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định để làm cơ sở thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất về sau. UBND tỉnh sẽ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo nội dung này trong tháng 9/2019.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Cục thuế tỉnh, các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức, hợp tác xã, các dự án đầu tư có sử dụng đất… để yêu cầu thực hiện đăng ký đất đai, xử lý giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 nhằm củng cố hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường thanh kiểm tra để chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức lập hồ sơ, thủ tục đất đai theo quy định; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và lập hồ sơ vi phạm để quản lý, công khai theo quy định; phối hợp với cơ quan thuế để quản lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; cương quyết xử lý vi phạm pháp luật đất đai và đề xuất thu hồi đất theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh kiểm tra các dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư để kịp thời lập hồ sơ xử lý vi phạm làm cơ sở đề xuất cho gia hạn sử dụng (nếu đủ điều kiện) và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đồng thời làm cơ sở xử lý thu hồi đất sau khi hết thời gian được gian hạn nếu tiếp tục vi phạm.

Trong đó cần làm rõ: hành vi vi phạm, cơ sở pháp lý được gia hạn sử dụng, xác định mốc thời điểm để tính gia hạn sử dụng; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất, làm rõ việc được gia hạn thời gian sử dụng tối đa 24 tháng (theo khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai) và thời gian được giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng đối với dự án đầu tư (theo khoản 3, Điều 46 của Luật Đầu tư).

6. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6247/UBND-ĐC ngày 30/8/2017 về thực hiện giám sát các dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư soát tất cả các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, thực hiện thủ tục thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ, dự án ngừng hoạt động, dự án sử dụng đất sai mục đích theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo quỹ đất để kêu gọi các nhà đầu tư có uy tín, tiềm lực thực hiện dự án, sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả.

b) Thực hiện công khai danh sách các dự án thu hồi, các dự án chậm triển khai, các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai.

c) Rà soát, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định năng lực của các nhà đầu tư, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, nhất là các dự án được gia hạn thời gian sử dụng đất.

đ) Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể trong việc giải quyết các công việc liên quan đến quy trình xử lý thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai, đầu tư.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo việc chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với dự án Trung tâm trưng bày và dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành xe ô tô của Công ty cổ phần phát triển Thương mại dịch vụ ô tô Huế theo Thông báo số 220/TB-UBND ngày 28/6/2019; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/8/2019./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối