Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng
  
Cập nhật:06/10/2021 9:30:07 SA

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường hiệu quả, ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 9240/UBND-XD yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng, theo đó triển khai thực hiện các nội dung sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị: rà soát toàn bộ các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến nội dung Hướng dẫn của Bộ Xây dựng đến các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia thi công trên công trường đều được quán triệt nội dung của Hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Hướng dẫn của Bộ Xây dựng (theo Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021) đối với các công trường đang thi công trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình triển khai thi công trên công trường của các nhà thầu. Có biện pháp cứng rắn khi công trường không đảm bảo theo yêu cầu về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Các Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ đầu tư (các dự án được giao làm chủ đầu tư) theo đúng quy định tại mục 4.2 của Hướng dẫn.

Đối với các khu vực, địa phương đang thực hiện theo các Chỉ thị số 15/CT-TTg, số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh xem xét báo cáo của chủ đầu tư và quyết định việc cho phép các công trình được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định và một số nguyên tắc theo mục 3 của Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021.

Đối với các khu vực, địa phương đang thực hiện theo các Chỉ thị số 15/CT-TTg, số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và có văn bản báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế quyết định việc cho phép các công trình cụ thể được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định và một số nguyên tắc như sau: Công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng; Các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập chung; Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội (khối lượng xây dựng đã thực hiện đạt trên 80%); công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề; Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp; Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng trong khu dân cư có hàng rào che chắn xung quanh khu vực xây dựng và có khoảng cách đến nhà, công trình lân cận, trục đường giao thông chính tối thiểu từ 30m trở lên. Riêng đối với nhà ở riêng lẻ, số lượng lao động có mặt tại công trình xây dựng không quá 10 người.

Đối với khu vực có mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ), phải tạm dừng thi công xây dựng tất cả các công trình xây dựng, trừ các công trình xây dựng sử dụng cho mục đích phòng, chống dịch.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị nghiên cứu, nghiêm túc triển khai thực hiện.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối