Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động và củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
  
Cập nhật:17/05/2022 8:28:25 SA

Nhằm đảm bảo cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, đúng mục tiêu, tính chất, nguyên tắc của loại hình TCTD hợp tác, ngày 17/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4882/UBND-TH, theo đó yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh: Tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham gia khi được lấy ý kiến đối với dự thảo các đề án, thông tư nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quy định về an toàn hoạt động, quản lý, điều hành, quản trị rủi ro và các quy định khác đối với hệ thống QTDND. Tập trung nghiên cứu, tham mưu và đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với các QTDND yếu kém bằng các hình thức, biện pháp phù hợp theo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước đối với các QTDND; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra; tập trung thanh tra các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, dễ phát sinh sai phạm; nâng cao chất lượng công tác giám sát an toàn vi mô đối với các QTDND trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường xử lý nghiêm theo quy định đối với những QTDND có vi phạm được phát hiện nhằm chấn chỉnh hoạt động của QTDND đảm bảo tính răn đe. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện, xã và các đơn vị có liên quan để có giải pháp xử lý nhằm ổn định hoạt động của QTDND và đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động của QTDND với cấp ủy, chính quyền địa phương. Rà soát, đánh giá, phân loại QTDND để có biện pháp xử lý phù hợp đối với QTDND yếu kém theo Đề án củng cố và phát triển QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an tỉnh: Tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có QTDND hoạt động trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động của các QTDND; duy trì an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo công an địa phương hỗ trợ, phối hợp cơ quan chức năng trong việc thu hồi vốn, tài sản của các QTDND theo quy định của pháp luật. Thường xuyên theo dõi hoạt động của các QTDND trên địa bàn, trao đổi thông tin với NHNN chi nhánh tỉnh để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của các QTDND.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các ngành, UBND các cấp trong việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các QTDND trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành có liên quan: Theo chức năng, thẩm quyền tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh hỗ trợ hoạt động các QTDND trên địa bàn.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Tăng cường, chủ động tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động QTDND; phối hợp chặt chẽ với NHNN chi nhánh tỉnh trong quá trình triển khai và giám sát thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các hướng dẫn liên quan. Xem xét mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ nhân viên QTDND trên địa bàn.

UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện: Phong Điền, Quảng Điền: Chủ động, tích cực phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh trong việc giám sát, hỗ trợ hoạt động của các QTDND trên địa bàn; kịp thời xử lý các QTDND yếu kém, cán bộ QTDND vi phạm pháp luật và các vấn đề nảy sinh trong quá trình củng cố, chấn chỉnh để giúp QTDND yếu kém khắc phục khó khăn, tồn tại; chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc thu hồi nợ, tài sản của QTDND do bị khách hàng vay chây ì trả nợ hoặc những cán bộ QTDND vi phạm, chiếm đoạt vốn, tài sản của QTDND. Chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường quản lý nhà nước về cán bộ, nhân sự làm việc tại QTDND, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức; quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho QTDND nhằm đảm bảo cho QTDND hoạt động ổn định, an toàn. 

Chỉ đạo UBND các phường, xã thuộc địa bàn quản lý: Tây Lộc, Thuận Hòa, Thủy Xuân, Thuận An, Thủy Dương, Quảng Thành và Điền Hòa tăng cường công tác quản lý nhà nước về cán bộ, nhân sự làm việc tại QTDND. Thường xuyên trao đổi thông tin với NHNN chi nhánh tỉnh về tổ chức, hoạt động của các QTDND, về đạo đức hoặc nhân thân của các thành viên, cán bộ làm việc tại QTDND trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm, rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động. Có trách nhiệm tham gia ý kiến vào việc bố trí cán bộ quản trị, kiểm soát, điều hành của QTDND cũng như tích cực giới thiệu nhân sự có chất lượng cho QTDND, tạo điều kiện cho cán bộ QTDND làm việc ổn định, hiệu quả nhưng không can thiệp quá sâu vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của các QTDND để đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các QTDND. Phối hợp chặt chẽ với NHNN chi nhánh tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với hoạt động của các QTDND; Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thành lập các chi bộ tại QTDND nhằm đảm bảo việc đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Căn cứ tình hình hoạt động và đề xuất của QTDND, UBND các phường/xã thành lập Tổ chỉ đạo xử lý nợ xấu do 01 đồng chí lãnh đạo UBND làm Tổ trưởng. Chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn khi có vấn đề nảy sinh; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống QTDND.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg, Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối