Tăng cường các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
  
Cập nhật:14/02/2020 1:47:32 CH

Đó là một trong những nhiệm vụ tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 12/2/2020 của UBND tỉnh về việc cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo đó, các nhiệm vụ trong kế hoạch, gồmĐổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Bảo trợ xã hội; Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; Xã hội hóa công tác cai nghiện; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch là phấn đấu trên 95% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng. Đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, điều trị nghiện ma túy. Tổ chức tư vấn, cai nghiện, điều trị nghiện 75-80% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp. 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức giáo dục, tư vấn, giám sát phù hợp...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối