Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản
  
Cập nhật:07/06/2021 2:02:01 CH

Ngày 07/6/2021, Chủ tịch UBND ban hành Công văn số 4809/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai “Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030” ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các văn văn số 2635/BNN-TY ngày 07/5/2021 và số 2772/TB-BNN-VP ngày 14/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh, đề xuất bổ sung và cấp kinh phí bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản, bao gồm: Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm xác định nguyên nhân, điều tra dịch tễ hiện tượng thủy sản chết nhiều, chết bất thường, nghi ngờ có dịch bệnh xuất hiện; tổ chức giám sát chủ động dịch bệnh, kết hợp với quan trắc môi trường để cảnh báo vùng nuôi và triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; bổ sung nguồn hóa chất, khử trùng; đẩy mạnh việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, giám sát tại các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống.

Phối hợp với chính quyền cơ sở chủ động bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, hiện tượng thủy sản chết nhiều và chết bất thường, tổ chức thống kê, báo cáo, đánh giá đúng thực trạng và có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; chấn chỉnh công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh thủy sản, đặc biệt tại cấp thôn, cấp xã, huyện.

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 để quyết định thành lập các Đoàn công tác trực tiếp đến (hoặc tổ chức họp trực tuyến) các địa bàn trọng điểm về nuôi trồng thủy sản, đặc biệt những nơi bị thiệt hại, dịch bệnh hoặc khu vực có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.

Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh thủy sản cho người nuôi, đặc biệt là về chất lượng con giống, xử lý nguồn nước, lấy mẫu giám sát xét nghiệm bệnh trong cơ sở nuôi, các biện pháp tiêu độc, khử trùng và xử lý khi có dịch bệnh trong cơ sở, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối