Tập trung các giải pháp đồng bộ để trục vớt, xử lý tình trạng bèo Tây (bèo Lục bình) tràn lấp mặt sông, hói, ao, hồ,.. trên địa bàn tỉnh.
  
Cập nhật:13/01/2023 9:24:06 SA

Để duy trì thường xuyên công tác trục vớt, xử lý bèo Lục bình đạt hiệu quả, nhằm làm thông thoáng cảnh quan môi trường, mặt nước trên các sông, hói, ao hồ, kênh mương nội đồng tại các địa phương; ngày 10/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 267/UBND-TN, theo đó yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ vào địa bàn hoặc địa giới hành chính tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê; chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, phổ biến đến từng UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể (đối với từng khu vực, từng phân đoạn, tuyến sông cụ thể) và tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, công cụ, dụng cụ tại chỗ tham gia vào công tác trục vớt, thu gom bèo Lục Bình trên các tuyến sông, hói, kênh, rạch, ao, hồ để đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường, hoạt động giao thông thủy và dòng chảy. Quá trình thực hiện, phối hợp với các địa phương lân cận để có phương án triển khai đồng bộ.

Thực hiện lồng ghép công tác trục vớt, thu gom, xử lý bèo Lục Bình và Kế hoạch thực hiện Ngày Chủ nhật Xanh, xem kết quả thực hiện là một tiêu chí trong công tác đánh giá, xếp loại thực hiện phong trào Chủ nhật Xanh hàng năm. Chủ động bố trí kinh phí của địa phương để thực hiện các kế hoạch trục vớt, thu gom, xử lý bèo Lục Bình, kết hợp huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân khác đảm bảo công tác thực hiện được thường xuyên, định kỳ nhằm ngăn chặn sự phát triển bèo Lục Bình trên địa bàn hướng đến giải quyết hoàn toàn bèo Lục Bình trên phạm vi toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và giám sát công tác trục vớt, xử lý bèo Lục bình định kỳ, thường xuyên tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác trục vớt bèo Lục bình ở khu vực đầu mối các công trình thuỷ lợi, trên hệ thống kênh mương thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Sở Tài chính chủ trì rà soát, cân đối, tham mưu bố trí một phần kinh phí hàng năm cho các địa phương thực hiện công tác trục vớt, thu gom, xử lý bèo Lục Bình theo các quy định hiện hành có liên quan.

Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, áp dụng các đề tài nghiên cứu khoa học, các biện pháp phòng trừ sinh học và giải pháp tổng hợp trong diệt trừ bèo Lục Bình.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối