Sáp nhập Đài Truyền thanh huyện Quảng Điền vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền
  
Cập nhật:03/12/2018 9:02:11 SA

Ngày 01/12/2018,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2809  /QĐ-UBND về sáp nhập Đài Truyền thanh huyện Quảng Điền vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Quảng Điền, chịu sự quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của UBND huyện Quảng Điền; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Cơ cấu tổ chức gồm Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 3 bộ phận chuyên môn (Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Bộ phận Thông tin, tuyên truyền).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối