Sẵn sàng ứng phó với lũ lớn, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều
  
Cập nhật:16/06/2021 7:47:03 SA

Để chủ động ứng phó với lũ lớn có thể xảy ra ngay trong năm 2021, ngày 15/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 1819/CT-BNN-PCTT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công văn số 3485/UBND-NN ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2021.  

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đê, đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các đơn vị liên quan tiến hành tổng kiểm tra đánh giá, hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều; rà soát, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt. Trong đó lưu ý phương án đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

UBND các cấp, các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu, trọng điểm, tuyến đê đang sửa chữa, nâng cấp theo kế hoạch; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện xảy ra bão, lũ lớn, kể cả trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về đê điều nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình đê điều.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các địa phương, đơn vị báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối