Quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:06/08/2019 8:10:21 SA

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5488/UBND-NĐ về việc quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giao Sở Xây dựng: - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổng hợp danh mục nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo mẫu đính kèm; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2019; Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện thủ tục phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết thực hiện Lập cơ sở dữ liệu hồ sơ quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Rà soát điều chỉnh, thay thế các quy định về giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2019.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng để lập danh mục nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị theo mẫu đính kèm; gửi Sở Xây dựng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/8/2019.

3. Giao Sở Tài chính khẩn trương thẩm định đề cương và dự toán chi tiết thực hiện Lập cơ sở dữ liệu hồ sơ quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh (theo Tờ trình số 1600/TTr-SXD ngày 03/7/2019 của Sở Xây dựng); tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định./.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối