Phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
  
Cập nhật:19/10/2019 8:59:29 SA

Thực hiện Công văn số 9230/VPCP-QHĐP ngày 10/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về tham dự và chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (gọi tắt Kỳ họp); ngày 19/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7703  /UBND-KH yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Chủ tịch UBND tỉnh có các chỉ thị, văn bản chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm tình hình khiếu kiện trên địa bàn, tăng cường đối thoại và giải quyết những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Thanh tra, Ban Tiếp công dân để chủ động xử lý các tình huống khiếu kiện, phức tạp - nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

2. Trường hợp địa phương có công dân tập trung khiếu kiện ở Hà Nội; khi có thông báo của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có công dân khiếu kiện khẩn trương cử ngay Tổ công tác có đủ thẩm quyền đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để phối hợp với các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở để tổ chức tiếp, giải thích, vận động, hỗ trợ, có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp thuộc thẩm quyền chủ động nắm tình hình; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động dự báo tình hình, khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời, tổ chức tốt việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV./.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối