Phê duyệt đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
  
Cập nhật:28/03/2023 3:27:02 CH

Theo Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 (Đề án) vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 435/QĐ-UBND, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, các trung tâm huyện lỵ của tỉnh Thừa Thiên Huế và trên 90% khu dân cư tập trung ở nông thôn được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo môi trường.

Ngoài ra, phấn đấu chất thải nguy hại phát sinh trong sinh hoạt của các hộ gia đình được phân loại riêng với chất thải rắn sinh hoạt, được thu gom riêng để vận chuyển và xử lý từ 70% lên 100%. Tăng cường đầu tư các phương tiện, thiết bị để thu gom, vận chuyển chất thải rắn đến khu vực xử lý, phấn đấu trang bị xe chở chất thải rắn chuyên dụng cho tất cả các huyện đảm bảo nhu cầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn. Cải tạo, khắc phục tình trạng ô nhiễm và giảm tải cho các khu xử lý chất thải rắn hiện hữu, tiến đến đóng cửa các bãi chôn lấp theo quy định. Hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Phú Sơn, xúc tiến đầu tư Nhà máy xử lý ở khu xử lý Hương Bình. Hoàn thành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại khu xử lý Phú Sơn, Hương Bình để đưa vào hoạt động; Cải tạo, nâng cấp Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy theo quy hoạch để phục vụ cho khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và vùng phụ cận. Hoàn thành, nâng cấp các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại 03 huyện Nam Đông và A Lưới, Phong Điền.

Đối với chất thải rắn y tế: 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường;

Đối với chất thải rắn công nghiệp: 100% chất thải nguy hại phát sinh tại các cơ sở sản xuất- kinh doanh, dịch vụ được kê khai, báo cáo theo đúng quy định. 100% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ được quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý. 90% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

Đối với chất thải rắn nông nghiệp: 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 85% phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái chế, tái sử dụng

Đối với chất thải rắn xây dựng: đảm bảo có các khu xử lý chất thải rắn xây dựng phục vụ nhu cầu của các địa phương trên toàn tỉnh. 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom xử lý, trong đó 60% được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế

Kinh phí dự kiến thực hiện đề án được chia ra 02 giai đoạn: Giai đoạn đến 2025: 706,72 tỷ đồng; Giai đoạn 2026 - 2030: 1.209,21 tỷ đồng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối