Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 0,8-1,0%
  
Cập nhật:14/06/2022 9:36:52 SA

Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ưu tiên giảm nghèo các xã có lộ trình phấn đấu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo hộ có thành viên là người có công cách mạng; chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với việc làm bền vững, huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo.

Theo đó, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 0,8-1,0%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% giảm từ 4% trở lên.

Các chỉ tiêu giảm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, về việc làm, phấn đấu 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. Tối thiểu 1.200 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công… Về Y tế, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi xuống dưới 9,8%. Về Giáo dục, phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi trên 93,5%; Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn qua đào tạo đạt 68%, trong đó có bng cấp chứng chỉ đạt 50%...

Để đạt được những mục tiêu nói trên, kế hoạch triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành; Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo; Huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hộ nghèo; tổ chức đào tạo, tập huấn; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững… Ngoài ra, kế hoạch còn triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp giảm thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 ()
2 Phụ lục đính kèm Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối