Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  
Cập nhật:14/09/2022 2:30:52 CH

Ngày 31/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, Quyết định này phân công nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Phụ trách công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

- Công tác lập quy hoạch tỉnh; công tác quy hoạch, kế hoạch; công tác tài chính ngân sách; công tác ngoại giao và quan hệ đối ngoại;

- Xem xét thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư (bao gồm điều chỉnh chủ trương đầu tư), phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án chương trình mục tiêu, dự án đầu tư công; cho chủ trương, kế hoạch thuê, mua tài sản, hàng hóa, dịch vụ; chủ trương đấu thầu, đấu giá tài sản nhà nước;

- Trực tiếp chỉ đạo, xem xét phê duyệt danh mục dự án đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo Luật Đầu tư. Đối với các trường hợp dự án có tính chất hỗn hợp: Sau khi hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu có tính chất các chức năng hỗn hợp, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phân công cụ thể cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện các bước tiếp theo có liên quan dự án;

- Công tác an ninh, quốc phòng, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính, địa giới hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng chính quyền, biên giới và các vấn đề về biển Đông, hải đảo; thanh tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Những nhiệm vụ có tính đột phá, cấp bách, nhạy cảm trong thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo nâng cao các chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI, ICT...của tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo chung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành, các hội, đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương; quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác đối ngoại nhân dân.

c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thay mặt chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền.

b) Phụ trách các lĩnh vực công tác Khoa giáo văn xã:

- Văn hóa, thể thao và du lịch;

- Y tế, dân sốgia đình; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Giáo dục và đào tạo;

- Bưu chính viễn thông; công nghệ thông tin; báo chí và xuất bản;

- Khoa học công nghệ; sở hữu trí tuệ; Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;

- Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; nghiệp vụ công tác văn phòng cơ quan hành chính;

- Công tác tôn giáo, dân tộc;

- Quy chế thực hiện dân chủ, dân vận chính quyền; Giáo dục quốc phòng - an ninh; công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

- Công tác tư pháp, cải cách tư pháp; thi hành án dân sự;

- Lao động (bao gồm lao động trong nước và lao động nước ngoài), thương binh, xã hội và trẻ em; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; chương trình xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm; công tác giáo dục nghề nghiệp;

- Xử lý thường xuyên về thi đua khen thưởng;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; một phần công tác đối ngoại nhân dân do Chủ tịch UBND tỉnh phân công;

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, giải quyết các thủ tục triển khai các dự án (trong ngân sách và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh dự án sau khi có chủ trương điều chỉnh, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, xử lý vướng mắc, giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành... (trừ tài nguyên, đất đai, giá đất);

- Theo dõi, phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu thuê, mua tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

- Theo dõi và chỉ đạo chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo và quyết định xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn, tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo nội dung Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Cục Thi hành án dân sự, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Festival Huế, Hội Chữ thập đỏ, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Huế, Đại học Việt Mỹ, Bệnh viện Trung ương Huế, các Trường cao đẳng và các cơ sở y tế trên địa bàn, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

3. Đồng chí Hoàng Hải Minh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Phụ trách các lĩnh vực kinh tế ngành, gồm:

- Giao thông vận tải;

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Xây dựng, xây dựng dân dụng, quản lý phát triển đô thị và các khu dân cư; quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước;

- Trực tiếp xử lý thường xuyên về an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai - cứu hộ cứu nạn;

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, giải quyết các thủ tục triển khai các dự án (trong ngân sách và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh dự án sau khi có chủ trương điều chỉnh, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, xử lý vướng mắc, giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành....(trừ tài nguyên, đất đai, giá đất);  

- Theo dõi, phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu thuê, mua tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi, chỉ đạo Phong trào Chủ nhật Xanh;

- Theo dõi và chỉ đạo chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo và quyết định xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn, tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

4. Đồng chí Phan Quý Phương - Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Phụ trách các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, gồm:

- Ngân hàng (trừ tín dụng chính sách), giá cả, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế);

- Doanh nghiệp; cổ phần hóa doanh nghiệp; đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; kinh tế tập thể và hợp tác xã;

- Quản lý về đất đai, đo đạc bản đổ;

- Quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất;

- Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giá đất bao gồm phê duyệt giá đất, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất…

- Công tác đấu thầu, đấu giá bao gồm giao đất, cho thuê đất, giá đất, tài sản trên đất, cơ sở nhà đất, tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quản lý tài sản công, trụ sở cơ quan nhà nước bao gồm tiếp nhận, điều chuyển, bán, thanh lý...;

- Thương mại và dịch vụ, quản lý thị trường bao gồm thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống;

- Hoạt động Khu kinh tế công nghiệp tỉnh;

- Hoạt động cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, giải quyết các thủ tục triển khai các dự án (trong ngân sách và ngoài ngân sách) thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm chấp thuận nhà đầu tư, điều chỉnh dự án sau khi có chủ trương điều chỉnh, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, xử lý vướng mắc, giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành....;

- Theo dõi, phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu thuê, mua tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo và quyết định xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn, tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh, Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừanhỏ tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối