Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  
Cập nhật:16/11/2020 2:30:08 CH

Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 2899 /QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo đó, Quyết định này phân công nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch, điều hành ngân sách, đầu tư công, ngoại giao và quan hệ đối ngoại; quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án chương trình mục tiêu, dự án trong và ngoài ngân sách; chủ trương đấu thầu, đấu giá tài sản nhà nước;

- Công tác quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, địa giới hành chính; tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, biên giới và các vấn đề về biển Đông, hải đảo; thanh tra và phòng chống tham nhũng;

- Chỉ đạo chung công tác xúc tiến đầu tư; du lịch; giáo dục đào tạo; công tác an toàn giao thông; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; giải phóng mặt bằng;

- Những nhiệm vụ có tính đột phá, cấp bách, nhạy cảm trong thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo nâng cao các chỉ số: PCI, PAR, PAPI, ICT index...của tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo chung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương; quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác đối ngoại nhân dân;

- Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh, Cục Thống kê, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừanhỏ tỉnh.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Phụ trách các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành gồm:

- Ngân hàng (trừ tín dụng chính sách), giá cả, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế);

- Doanh nghiệp; cổ phần hóa doanh nghiệp; đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; kinh tế tập thể và hợp tác xã;

- Giao thông vận tải;

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Công tác dân tộc;

- Thương mại và dịch vụ, quản lý thị trường (thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng);

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống;

- Hoạt động Khu kinh tế công nghiệp tỉnh;

- Hoạt động cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

- Đất đai, tài nguyên môi trường; giá đất; đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Chỉ đạo quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực theo dõi (bao gồm cả xử lý vướng mắc, giải quyết các thủ tục điều chỉnh, bổ sung, ...các dự án đầu tư);

- Công tác đấu thầu, đấu giá (bao gồm đất, tài sản trên đất, cơ sở nhà đất, tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh);

- Xây dựng và quản lý đô thị; quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, trụ sở cơ quan nhà nước; tài sản công;

- Trực tiếp xử lý thường xuyên về an toàn giao thông; phòng chống thiên tai - cứu hộ cứu nạn; 

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi, xử lý xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Cục Quản lý thị trường; Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý khu vực phát triển đô thị; Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế; Ban Dân tộc; Liên minh các Hợp tác xã tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Phụ trách các lĩnh vực công tác Khoa giáo văn xã:

- Văn hóa, thể thao và du lịch;

- Y tế, dân sốgia đình;

- An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Giáo dục và đào tạo;

- Bưu chính viễn thông; công nghệ thông tin; báo chí và xuất bản;

- Khoa học công nghệ; sở hữu trí tuệ;

- Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;

- Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; nghiệp vụ công tác văn phòng cơ quan hành chính;

- Công tác tôn giáo;

- Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

- Công tác tư pháp, cải cách tư pháp; thi hành án dân sự;

- Lao động (bao gồm lao động trong nước và lao động nước ngoài), thương binh, xã hội và trẻ em; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; chương trình xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm; công tác giáo dục nghề nghiệp;

- Xử lý thường xuyên về thi đua khen thưởng;

- Quy chế thực hiện dân chủ, dân vận chính quyền;

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội; một phần công tác đối ngoại nhân dân do Chủ tịch UBND tỉnh phân công;

- Theo dõi các dự án ODA, NGO thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, hỗ trợ đầu tư và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi và chỉ đạo các chương trình mục tiêu, chương trình trọng điểm thuộc lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các hội, đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, xử lý xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo nội dung Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

b) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Cục Thi hành án dân sự; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Festival Huế, Hội Chữ thập đỏ, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Huế, Đại học Phú Xuân, Bệnh viện Trung ương Huế, các Trường cao đẳng và các cơ sở y tế trên địa bàn, Trung tâm Công nghệ thông tin; Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối