Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
  
Cập nhật:30/11/2022 2:26:43 CH

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình), ngày 29/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 443/KH-UBND thực hiện với những nội dung cụ thể nhằm đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là: tập trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự so với năm trước, mỗi địa phương kéo giảm ít nhất 05% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019.

Năm 2022, phấn đấu giữ vững chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2023, phấn đấu giữ vững chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 90% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh theo quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; 10% số xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đạt tiêu chí an ninh, trật tự theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Năm 2024, phấn đấu giữ vững chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 95% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; 15% số xã đạt tiêu chí về an ninh, trật tự theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Đến hết năm 2025 phấn đấu đạt các chỉ tiêu, tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Có 99% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 50% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025; 25% số xã đạt tiêu chí về an ninh, trật tự theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 -2025. Có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu 9.4 của tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 25% đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu 9.1 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025.

Để đạt những mục tiêu nói trên, Kế hoạch tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau: Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị ở địa bàn nông thôn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn nông thôn.  Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường củng cố mối quan hệ phối hợp trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối