Năm 2030: Trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
  
Cập nhật:13/05/2022 1:40:30 CH

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, ngày 13/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá  trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia  đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. 100% xã, phường, thị trấn có nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên hệ thống thông tin cơ sở hằng tháng. Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình hằng năm. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình hằng năm.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong gia đình. Tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình,  ưu tiên vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện  kinh tế đặc biệt khó khăn và nơi có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối