Năm 2021: phấn đấu tối thiểu 60% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
  
Cập nhật:29/04/2021 3:42:13 CH

Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Mục tiêu cụ thể, năm 2021, phấn đấu tối thiểu 60% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến thiết thực đối với người dân ở mức độ 3, 4 đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cung cấp tối thiểu 50% biểu mẫu trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 20% thông tin của người dân, doanh nghiệp được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 100% TTHC được tiếp nhận và xử lý thông qua Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, trừ trường hợp hồ sơ mật được điều chỉnh bằng quy định khác...

Năm 2022, phấn đấu tối thiểu 70% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cung cấp tối thiểu 70% biểu mẫu trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 30% thông tin của người dân, doanh nghiệp được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; Tiếp nhận và giải quyết TTHC  không phụ thuộc vào địa giới hành chính đạt 20% tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến công bố mức độ 3, 4 của tỉnh. Đạt tối thiểu 60% tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ...

Giai đoạn 2023 - 2025, phấn đấu tối thiểu 80% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cung cấp 100% biểu mẫu trực tuyến trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 50% thông tin của người dân, doanh nghiệp được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; Tiếp nhận và giải quyết TTHC  không phụ thuộc vào địa giới hành chính đạt 50% tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến công bố mức độ 3, 4 của tỉnh. Đạt tối thiểu 80% tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ. Số hóa, chứng thực, lưu trữ điện tử kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt 100%  đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp.  Tối thiểu 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thiện cơ chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai Chuyển đổi số dịch vụ công; Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối