Năm 2020: 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học
  
Cập nhật:21/02/2020 8:29:55 SA

Ngày 19/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch phấn đấu trong năm 2020: 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; phù hợp với điều kiện, đặc trưng vùng miền của mỗi nhà trường và hằng năm được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện. 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng...

Đối với giai đoạn 2021 – 2025, có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn Ngành Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt về tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, sáng, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Theo đó, Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

- Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

- Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối