Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022 diễn ra từ ngày 29/8/2022 đến ngày 31/8/2022
  
Cập nhật:14/07/2022 10:07:44 SA

Liên hoan NTQC tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022, tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 31/8/2022 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, thành phố Huế). Khai mạc vào lúc 19h00 ngày 29/8/2022 (Thứ hai); Bế mạc tổng kết, trao giải, công diễn vào lúc 19h00 ngày 31/8/2022 (Thứ tư).

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022 được tổ chức với quy mô toàn tỉnh. Thành phần là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên tại các địa phương, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị xã hội… trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với chủ đề Liên hoan: “Đất nước Anh Hùng ca”, nội dung sẽ gồm các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương, ca ngợi truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ca ngợi những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng nông thôn mới, những giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của quê hương.... Nêu những tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu, rèn luyện…Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045....

Thông qua liên hoan góp phần tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, Liên hoan góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó phát hiện và biểu dương những hạt nhân có năng khiếu, làm nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ tại các địa phương và đơn vị; tăng cường sự giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện và thể hiện năng lực tổ chức, dàn dựng, biểu diễn, xây dựng phong trào; là dịp để biểu dương các tập thể có phong trào NTQC phát triển vững mạnh, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối