Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:16/01/2020 1:42:13 CH
Theo Quyết định số 167/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành vào ngày 16/01/2020, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế được kiện toàn như sau: Chủ tịch Hội đồng là Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc sở Giao thông Vận tải; Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Phan Quý Phương , Phó Giám đốc phụ trách sở Tài chính.

Các Ủy viên Hội đồng gồm có : Ông Nguyễn Trọng Quang – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Thẩm định sở Giao thông Vận tải; Ông Hoàng Xuân Huy – Trưởng phòng An toàn và Quản lý giao thông sở Giao thông Vận tải; Ông Lê Đình Nguyên – Trưởng phòng Quản lý ngân sách sở Tài chính.

Quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh (Quỹ) là quỹ của nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh do UBND tỉnh quyết định thành lập. Quỹ có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, tài khoản mở tại kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ có chức năng thu nhận vốn theo quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối