Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh
  
Cập nhật:03/09/2019 9:49:36 SA

Theo Quyết định số 2127/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành vào ngày 03/9/2019, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh được kiện toàn như sau: Trưởng ban là Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực là Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh; Các phó trưởng ban: Ông Hoàng Khánh Hùng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ; Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Các ủy viên gồm: Ông Lê Thanh Phú, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh - Ủy viên Thường trực; Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chỉ huy trưởng/Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Hoàng Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Bà Lê Thị Thanh Mai, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, kiêm Thư ký Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; xác định và quyết định cắm biển cấm tại các khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Tiến hành rà soát, đề xuất, bổ sung, sửa đổi danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định; giúp UBND tỉnh chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh lên cấp trên theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối