Khẩn trương triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:09/04/2020 8:19:15 SA

Để triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo tiến độ Trung ương và kế hoạch của tỉnh, ngày 06/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2791/UBND-NN, theo đó giao:          

UBND các huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, chủ thể kinh tế khẩn trương hoàn thành các dự án chuẩn hóa và hoàn thiện sản phẩm năm 2019 và năm 2020. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2020 (đối với sản phẩm năm 2019) và trước ngày 30/8/2020 (đối với sản phẩm năm 2020) để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh.

UBND các huyện: Phú Vang, Quảng Điền chỉ đạo chủ thể kinh tế, đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh 3 dự án mô hình điểm của Trung ương (theo Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tổ chức lấy ý kiến các sở ngành, trình UBND tỉnh trước 13/4/2020.

UBND các huyện, thị xã báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp) về tiến độ triển khai Chương trình OCOP trong tháng, kế hoạch tháng tiếp theo trước ngày 25 hàng tháng.

Cũng tại công văn này, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP (đợt 1 vào tháng 5/2020 và đợt 2 vào tháng 10/2020) và báo cáo UBND tỉnh tiến độ triển khai Chương trình OCOP trong tháng, kế hoạch tháng tiếp theo trước ngày 30 hàng tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối