Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ
  
Cập nhật:06/08/2019 2:47:39 CH

Ngày 01/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Kế hoạch sẽ triển khai những nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 24/2019/NĐ-CP;

- Tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP;

- Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP, lồng ghép các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới phù hợp với Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

- Công bố kịp thời thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi trên cơ sở Quyết định công bố Thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối