Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:10/09/2019 2:50:49 CH

Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2019  của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu trong năm 2025: 80% các sản phẩm chủ lực, đặc sản của Thừa Thiên Huế được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và áp dụng vào thực tế có hiệu quả; Phát triển từ 5 đến 10 doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy mô trung bình trong khu vực ngoài nhà nước; Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 30% tổng giá trị sản xuất công nghiệp vào năm 2025. Tốc độ đổi mới công nghệ đạt bình quân 15%/năm trong giai đoạn 2020 – 2025...

Theo đó, Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như:

1. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thực về vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ

3. Hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy và đội ngũ quản lý nhà nước

4. Đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế và hạ tầng kỹ thuật về khoa học và công nghệ

5. Triển khai thực hiện những nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu

6. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ

7. Mở rộng liên kết và tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối