Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
  
Cập nhật:22/05/2019 10:27:36 SA

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh năm 2019...

Theo đó, sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền

2. Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, cần tập trung một số nội dung trọng tâm sau: Việc thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; việc triển khai lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính nhà nước, tinh giản biên chế theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương; công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội; kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

3. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Đánh giá kết quả thực hiện 07 nội dung của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong Chỉ thị số 16/CT-TTg.

4. Kết quả thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn.

6. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.

7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

9. Triển khai thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU ngày 28/02/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

10. Triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 63-CTPH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chương trình phối hợp về triển khai, thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của tỉnh Thừa Thiên Huế, Kế hoạch số 26-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

11. Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử trong phạm vi ngành, địa phương mình. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ.

12. Tích cực hưởng ứng, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, các phong trào vận động toàn dân của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối