Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020
  
Cập nhật:22/02/2020 8:12:10 SA

Ngày 21/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng cơ chế tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, Kế hoạch triển khai một số nội dung cụ thể sau:

1. Các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

4. Tiếp tục triển khai hoạt động thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo định kỳ.

5. Tổ chức Hội nghịtổng kết công tác phòng, chống bạo lực gia đình, biểu dương những điển hình, tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác PCBLGĐ ở cơ sở.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối