Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
  
Cập nhật:18/07/2019 10:13:58 SA

Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Kế hoạch nhằm việc tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh trong 15 năm qua, trọng tâm là việc tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy vai trò của pháp luật để góp phần quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Từ đó, đề xuất định hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thời gian tới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, phục vụ việc xây dựng các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, với 02 tổng kết: Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và kết quả thực hiện mục tiêu, quan điểm, định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ theo Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao theo Đề cương kèm theo, tổ chức thực hiện việc tổng kết, xây dựng Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (qua Sở Tư pháp) trước ngày 01/8/2019.  Báo cáo gửi Sở Tư pháp bằng văn bản và gửi kèm file điện tử qua địa chỉ email: lthue.stp@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp chung.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối