Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2023
  
Cập nhật:28/03/2023 9:23:23 SA

Ngày 23/3/2023, UBND  tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2023 nhằm tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được đảm bảo các quyền cơ bản, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, tích cực và lành mạnh. Giảm thiểu số lượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục và trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ.

Mục  tiêu cụ thể, phấn đấu giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống (p/1000) dưới 9,5‰; giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống (p/1000) xuống 12‰; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống (p/1000) dưới 18‰; Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 9%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 6,5%, giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thừa cân béo phì xuống dưới 5% đối với nông thôn và dưới 10% đối với thành thị; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt trên 95%; 95% trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin;..

Theo đó, Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện như: Tiếp tục triển khai và thực hiện đạt các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ cụ thể đã đề ra theo Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 09/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, Luật Trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021- 2030 và các chương trình, đề án về trẻ em giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch nhà nước ở các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành, huy động khuyến khích sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, gia đình, cộng đồng, người dân trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, vui chơi, giải trí, thể thao, thông tin cho trẻ em; tạo cơ hội, điều kiện thuận li cho trẻ em chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các hoạt động xã hội khác phù hợp với lứa tuổi. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các hành vi xâm hại, tai nạn thương tích, bóc lột sức lao động cho các phụ huynh, trẻ em và cộng đồng biết để phòng tránh, bảo vệ bản thân, người thân và cộng đồng, đồng thời chia sẻ các thông tin liên quan đến các dịch vụ về: giáo dục, chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, tâm lý, trợ giúp pháp lý, giáo dục nghề nghiệp khi bị xâm hại, tai nạn thương tích, lao động sớm...

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 113/KH-UBND thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2023 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối