Kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2020
  
Cập nhật:11/04/2019 8:51:34 SA

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2020 nhằm thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các mô hình sản xuất có hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập, hộ nghèo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2019-2020 sẽ triển khai vào những nhiệm vụ: Thông tin tuyên truyền, tham quan, học tập; Tập huấn, đào tạo; Xây dựng mô hình trình diễn; Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng vật nuôi mới. Theo đó, sẽ tập trung vào các giải pháp thực hiện: Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ khuyến nông ; Tiếp cận, lựa chọn, chuyển giao nhanh các tiến bộ kỹ thuật hiệu quả ; Tăng cường nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền thông qua các chuyên mục khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động khuyến nông.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối