Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 – 2030
  
Cập nhật:06/11/2019 8:25:46 SA

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 – 2030 với một số mục tiêu cụ thể như:

- Mức tiết kiệm chung đến năm 2025: Đối với khu vực Công nghiệp – Xây dựng: 2,7%; Đối với khu vực Nông – Lâm – Thủy sản: 0,06%; Đối với khu vực Thương mại – Dịch vụ: 0,33%; Đối với khu vực dân cư: 1,7%.

- Mức tiết kiệm chung đến năm 2030: Đối với khu vực Công nghiệp – Xây dựng: 2,7%; Đối với khu vực Nông – Lâm – Thủy sản: 0,06%; Đối với khu vực Thương mại – Dịch vụ: 0,33%; Đối với khu vực dân cư: 1,7%.

- Mục tiêu thay đổi hành vi theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm: Số lượt/ lượng người được tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn. Tỷ lệ 70% các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tỷ lệ 50% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý năng lượng. Tỷ lệ 70% các xã, phường, khu vực dân cư tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. 

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đã đề ra mục tiêu cụ thể của Chương trình Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 và các nội dung nhằm thực hiện mục tiêu của địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối