Kế hoạch hỗ trợ cho các hợp tác xã lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2022-2025
  
Cập nhật:14/07/2022 10:14:20 SA

Ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND hỗ trợ cho các hợp tác xã lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, cụ thể hóa Đề án phát triển Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025. Thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển lâm nghiệp tạo vùng nguyên liệu gỗ trồng có chứng chỉ, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các hợp tác xã (HTX) là cơ sở chế biến tại chỗ làm gia tăng giá trị nguyên liệu, tạo công ăn việc làm cho các thành viên HTX, hộ trồng rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo nội dung kế hoạch, các cấp, các ngành phải nhận thức rõ việc phát triển các hợp tác xã lâm nghiệp bền vững là nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường cải thiện đời sống người dân sống dựa vào rừng, nhiệm vụ thường xuyên trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có trồng rừng sản xuất; thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch phải đảm bảo sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các hợp tác xã lâm nghiệp bền vững đã được thành lập và tiếp tục thành lập mới, đồng thời mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ phát triển bền vững để tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu đề án.

Với mục tiêu của kế hoạch, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã lâm nghiệp bền vững (HTXLNBV) gắn với xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ gỗ rừng trồng có chứng chỉ, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển rừng bền vững, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống các thành viên; mở rộng thành viên thông qua thu hút ngày càng nhiều nhân dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia HTXLNBV.

Các mục tiêu cụ thể đến năm 2025:  Phát triển rừng trồng có chứng chỉ đạt từ 11.000ha - 12.000ha, với khoảng 2.400 - 2.700 hộ chủ rừng tham gia. Xây dựng và hoàn thiện từ 6 - 10 mô hình điểm về phát triển hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững đạt mục tiêu.Thành lập mới 10 hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững ở các huyện, thị và thành phố. Đồng thời củng cố, định hình phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ cơ bản ở các hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững đã được thành lập. Đến năm 2025, có 35 hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững, từng bước mở rộng thành viên HTX là các hộ trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ. Tập trung hỗ trợ tổ chức dịch vụ chế biến gỗ rừng trồng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ở 8 hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững. Tập trung hỗ trợ tổ chức dịch vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao ở 7 hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững. Hỗ trợ Bảo hiểm rừng trồng có chứng chỉ với các loại hình bao gồm giông bão, cháy rừng,… cho 6 hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững. Thành lập 01 liên hiệp hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai một số giải pháp của các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các đối tượng liên quan thông qua tuyên truyền, phổ biến về đường lối, pháp luật và chính sách, hướng dẫn, hỗ trợ thực thi; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên kiến thức quản lý, nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, thành viên hợp tác xã một cách thiết thực, hiệu quả; Xây dựng mô hình thí điểm và phát triển hợp tác xã mới; Nghiên cứu chọn, tạo và phát triển giống cây trồng lâm nghiệp ưu thế, phù hợp; xây dựng mô hình tỉa thưa và thâm canh rừng; phát triển trồng rừng gỗ lớn trên diện rộng; Phát triển cơ giới hóa sản xuất và chế biến gỗ trong hợp tác xã; Thúc đẩy thực hiện quản lý rừng bền vững để tăng nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ; Tổ chức và thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, thương mại lâm sản; xây dựng mô hình liên kết; Xúc tiến thương mại, tạo thị trường thương mại lâm sản ổn định, đa dạng và bền vững; Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý; Về cho thuê đất, giao rừng, khoán bảo vệ phát triển rừng; Tăng cường nhân lực, nguồn lực cho bộ máy quản lý nhà nước các cấp về kinh tế hợp tác trong hợp tác xã nông nghiệp nói chung…

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối