Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023
  
Cập nhật:29/03/2023 3:23:30 CH

Ngày 27/3/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 123/KH-UBND đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023. Theo đó, các chỉ số cần đạt như sau: Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B tăng lên 98%; tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng lên 75% so với 72,5 % năm 2022. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát vi phạm quy định về an toàn thực phẩm giảm 10% so với năm 2022. Tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền tăng 5%/năm so với năm 2022. Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10% so với năm 2022. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng 5%/năm so với năm 2022. 100% các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy định được hoàn thành theo kế hoạch được giao. Trên 80% cán bộ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ.

Để đạt những chỉ số trên, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Ổn định tổ chức bộ máy, nguồn lực quản lý, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối với công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và truyền thông quãng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Đảm bảo thẩm định chứng nhận đầy đủ cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo quy định. Chủ động giám sát, cảnh báo, thanh kiểm tra đột xuất phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm. Chủ động kịp thời xử lý sự cố an toàn thực phẩm, đề xuất giải pháp tháo gỡ các rào cản kỹ thuật mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 123/KH-UBND đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối