Kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020
  
Cập nhật:25/02/2020 3:27:09 CH

Ngày 24/2/2020, UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động; Tham mưu đề xuất các chính sách phù hợp để thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài về hỗ trợ, hợp tác đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từng bước tạo ra những hình thức cầu nối tư vấn, giới thiệu sản phẩm địa phương ra thị trường bên ngoài; Các hoạt động gìn giữ và phát huy văn hóa, giao lưu phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài; Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân; Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao; Thực hiện đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quốc tế, các cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời, qua đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chính sách liên quan đến Kiều bào để tập hợp, kêu gọi, vận động và đề ra các chính sách, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các đối tác quốc tế, các địa phương quốc tế mà tỉnh Thừa Thiên Huế thiết lập quan hệ hợp tác để đóng góp trí tuệ, tinh thần, vật chất xây dựng quê hương, đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ hợp tác hữu nghị của Đảng và Nhà nước ta, quảng bá hình ảnh Thừa Thiên Huế....

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối